REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Emm Fashion - 50%”

§ 1

Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania towarów Emm Fashion z rabatem w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) liczonym od ceny detalicznej (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Emm Fashion Paulina Jakób, z siedzibą w : Osłonin ul.Parkowa 28, 64-234 Przemęt.

Akcja Promocyjna przeprowadzona będzie od dnia 17 lipca 2017 roku do odwołania. Miejsce akcji promocyjnej będzie sklep internetowy www.emmfashion.pl.

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Kolekcji Emm Fashion, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem „Emm Fashion -50%”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

Kolekcja Emm Fashion – asortyment towarów dostępny w ofercie sklepu internetowego Emm Fashion. Akcji Promocyjnej nie podlega jedynie asortyment już przeceniony oznaczony w sklepie internetowym hasłem „Wyprzedaż”.

Sklep Internetowy- sklep pod adresem www.emmfashion.pl

Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.

 

§3

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

Akcji Promocyjnej podlega jeden z pary towarów pełnowartościowych, przy czym rabat 50% naliczany jest od produktu tańszego z pary towarów pełnowartościowych. Przykładowo dla zakupu 2 produktów rabat naliczany jest dla jednej tańszej rzeczy, dla zakupu 3 produktów przecenionych rabat naliczany jest dla jednej najtańszej rzeczy, dla zakupu 4 produktów przecenionych rabat naliczany jest dla dwóch najtańszych rzeczy itd.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej musi włożyć do koszyka minimum dwa pełnowartościowe produkty – wówczas rabat naliczony zostanie automatycznie na tańszy produkt z pary.

Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, nie łączą się. Nie łączą się one także z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepie internetowym Emm Fashion.

Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach obowiązujących w Emm Fashion.

Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega zwrotom na standardowych zasadach obowiązujących w Emm Fashion.

W przypadku chęci zwrotu jednego towaru zakupionego w ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik Akcji zwraca towar zgodnie z regulaminem, ale zwrot kwoty za zwrócony towar będzie wyrównany do kwoty towaru jak w przypadku zakupu jednej sztuki np. Uczestnik Akcji zakupił dwie rzeczy i skorzystał z rabatu -50% na tańszą rzecz. Jedną rzecz, tą droższą, od której nie był naliczany rabat chce zwrócić. Po zwrocie sklep Emm Fashion zgodnie z regulaminem odsyła pieniądze należne za zwrócony towar jednak kwota ta jest pomniejszona o kwotę rabatu za tańszy produkt. W przypadku zwrotu towaru tańszego, od którego został naliczony rabat kwotą zwrotu będzie kwota za towar po rabacie.

 

§ 4

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

 

§ 5

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Akcję Promocyjną bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie w sklepie Emm Fashion lub na portalu Facebook.

 

§ 6

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do Emm Fashion Osłonin ul.Parkowa 28, 64-234 Przemęt lub e-mail kontakt@emmfashion.pl

 

§ 7

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji na stronie www.emmfashion.pl

 

§ 8

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.